Strona główna
  O firmie
  Programy Asseco  WAPRO
   WF-MAG
   WF-FAKIR
   WF-Gang
   WF-Bestia
   WF-Kaper
  Programy RAKS
   RAKS SQL
   RAKS 2000
   RAKS dla Dos
  CENNIKI
    Programy WA-PRO
    Programy RAKS
    Komputery

    Usługi

  Kontakt
  Ważne linki
  Po godzinach
    Nasze foto
       Dla cyklistów
     
 

 
     
 

 
 
     
 

KSIĘGA  HANDLOWA  -  RAKS  dla DOS

 
     
  Najstarszy (i ciągle popularny) produkt firmy MSM - program Finansowo Księgowy - prosty w obsłudze, szybki i niezawodny.
Również nadal dostosowywany do zmian w przepisach.
 
     
 
Rejestrowanie i zatwierdzanie dokumentów księgowych
W programie RAKS można rejestrować dokumenty księgowe w dowolnej kolejności
z możliwością poprawiania i kasowania błędnych zapisów. Nowy dokument możemy zarejestrować w większości dostępnych opcji programu: w zestawieniu obrotów i sald, rozrachunkach, stanach kont, ewidencjach VAT, itd. Zarejestrowane dokumenty księgowe są uwzględniane przy tworzeniu wszystkich zestawień w programie. Dla usystematyzowania zapisów księgowych można wprowadzać dokumenty księgowe poprzez dzienniki pomocnicze. Zarejestrowane dokumenty księgowe można ostatecznie zatwierdzać w dowolnym momencie.
Po ostatecznym zatwierdzeniu nie ma możliwości ich poprawiania i kasowania.
Sprawozdania finansowe
RAKS automatycznie sporządza pełną obowiązującą tabelę bilansową i tabelę rachunku zysków i strat w układzie porównawczym lub kalkulacyjnym.
Posiada możliwość wprowadzania bilansu otwarcia w polskich złotych i walucie, a także automatycznego przenoszenia bilansu zamknięcia roku jako bilansu otwarcia roku aktualnego. Można sporządzać w nim zestawienia obrotów i sald dowolnych kont, w dowolnej walucie, za wybrany przez użytkownika okres czasu.
Obroty i salda są podawane z bilansu otwarcia, za wybrany okres i narastająco.
W programie jest wbudowany generator dowolnych raportów finansowych, również w obcych językach i walutach. RAKS posiada wbudowaną wskaźnikową analizę finansową firmy.
Rozrachunki
RAKS posiada funkcję kontroli nie rozliczonych należności i zobowiązań z kontrahentami. Dane dotyczące rozrachunków i ich rozliczania są wprowadzane podczas rejestracji dokumentów. Możemy przeglądać wszystkie nie rozliczone i rozliczone operacje lub dotyczące wybranych kontrahentów zarówno według daty wprowadzenia ich do zestawienia jak i daty płatności. Zapisy na kontach kontrahentów możemy prowadzić i rozliczać w złotówkach i walucie obcej.
Program wystawia polecenia przelewu, wezwania do zapłaty, potwierdzenia sald, wylicza ustawowe i umowne odsetki za zwłokę, wystawia noty odsetkowe. 
RAKS wylicza różnice kursowe i księguje je automatycznie na kontach różnic kursowych. Nie rozliczone operacje na koniec roku obrachunkowego mogą być automatycznie przenoszone do nowo otwartego roku.
Ewidencje VAT
W programie RAKS istnieją rejestry VAT zakupu i sprzedaży oraz korekt zakupu i sprzedaży. Dane do ewidencji VAT mogą być wprowadzane podczas rejestrowania
dokumentów księgowych lub bezpośrednio do rejestru. Ewidencję VAT można sporządzać dla pojedynczego konta, wybranej grupy kont lub pełnego zakresu kont z możliwością podsumowania.
Deklaracje
Program RAKS automatycznie sporządza deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych PIT5 i prawnych CIT2 oraz deklarację VAT 7. Deklaracje mogą być drukowane na oryginalnym formularzu lub na czystym papierze.
Zestawienia i wydruki
Program RAKS sporządza i drukuje raporty kasowe i bankowe. Możliwe jest przeglądanie i wydruk zapisów na pojedynczym koncie lub wybranej grupy kont, a także wydruk kartoteki kont. Istnieje możliwość filtrowania zarejestrowanych dokumentów według warunków zdefiniowanych przez operatora.
Dodatkowe udogodnienia

Program RAKS posiada prosty edytor tekstowy umożliwiający pisanie, zapamiętywanie i drukowania dowolnych tekstów: podań, ofert, itd. Pozwala na wymianę danych z innymi programami poprzez zbiory w standardowym formacie dBase. RAKS współpracuje z modułami RAKS 2000:
Gospodarka Magazynowa
, Kadry i Płace, Kasa i Bank.

Bezpieczeństwo
RAKS posiada zabezpieczenia przed nieumyślnym lub niepowołanym dostępem do danych. Użytkownikom można nadawać kody ograniczające uprawnienia do uruchamiania poszczególnych elementów programu. RAKS posiada mechanizm archiwizacji, służący do tworzenia na dyskietkach lub dysku twardym skompresowanych, zapasowych kopii baz danych, pozwalający na zabezpieczenie się przed skutkami ewentualnych awarii sprzętu i oprogramowania.
Posiada również wbudowane opcje autokontroli i autokorekty danych, pozwalające wykryć i naprawić ewentualne uszkodzenia danych.
Wymagania sprzętowe
  • Komputer klasy IBM PC 386
  • Pamięć operacyjna RAM min. 4 MB
  • 2 MB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania programui 1 kB pamięci na każdy zapis księgowy
  • System operacyjny : MS-DOS 3.30 lub wyższy
  • Sieci oparte na standardzie SHARE ( Novell, Windows, Lantastic, Light Stone, itp.)
  • Dowolna drukarka.
 
 
Format C ©2007
Poznań
 
Strona główna  |  Kontakt
 
Opracowanie - Konrad Kaszuba  - Format C